مرکز تخصصی خانواده با رویکرد تولید محتوا در اصفهان افتتاح شد
به گزارش تابناک، مرتضی رشیدی هدف از راه اندازی مرکزی تخصصی در حوزه خانواده را شکل دادن یک شهر زیست پذیر دانست گفت: اهمیت نقش و جایگاه خانواده در روابط میان فردی، شکل دادن یک شهر زیست پذیر، شکل دادن یک شهر مشارکت پذیر و هم‌چنین شکل دادن به شهروند فرهنگی بوده است.
وی تاکید کرد:راه اندازی مرکز تخصصی خانواده با رویکرد تولید محتوا در حوزه خانواده می تواند نقش تاثیرگذاری هم در شهر اصفهان و هم در کشور ایفا کند.
رشیدی با بیان اینکه مرکز خانواده پیش‌تر در چارت حوزه اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری به عنوان یک مرکز ستادی فعالیت داشته است، گفت: این مرکز با هماهنگی، پیگیری ها و حمایت های کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان از یک مرکز ستادی به یک مرکز شهری تبدیل شده است که فعالیت ها و گسترش فعالیت های آن از وضع موجود بسیار بیشتر خواهد شد و می توانیم بگوییم که این مرکز شاید اولین مرکز تخصصی خانواده در کل کشور است که به تولید محتوا در حوزه خانواده خواهد پرداخت.