تجمع مردم اصفهان در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

روز گذشته افزایش قیمت بنزین در کشور صورت گرفت اصلاح قیمتی که به مزاج مردم خوش نیامد و از ساعات ابتدایی امروز روند اعتراضی مردم به خصوص شهروندان اصفهانی به این موضوع با تجمع در معابر اصلی رنگ جدی تری به خود گرفت.

مردم اصفهان  نسبت به اصلاح بهای بنزین در خیابان ها تجمع داشته و خواسته های خود نسبت به بررسی مجدد بهای بنزین را مطرح کردند.

تجمع کنندگان خواستار رفع ابهامات موجود پیرامون اصلاح قیمت بنزین و مسائل اقتصادی ناشی از آن شدند که بدون تنش مطرح شد.

این در حالی است که تجمع ها در برخی از مناطق شهر اصفهان با خشونت همراه بود.